Home 219 Tarabusino (Ixobrychus minutus). Foto Roberto Tinarelli Ecosistema